Go to content

Toegangsvoorwaarden en juridische informatie

1. Inhoud en algemene toegangsvoorwaarden

U bezoekt nu de website van Ethias Services.

Als u deze website bezoekt, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Deze site bevat vooral economische informatie over de onderneming en informatie over haar diensten en producten, inclusief informatie van publicitaire aard.

De informatie op deze website is gratis en vormt geen juridisch, fiscaal of ander advies van welke aard dan ook.

Onze producten en diensten zijn uitsluitend bestemd voor bezoekers die in België gedomicilieerd zijn.

Ethias Services stelt alles in het werk om de informatie en het materiaal op deze site te controleren en bij te werken. Ethias Services kan echter niet garanderen dat ze juist, volledig, adequaat of tijdloos zijn. Ethias Services draagt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze informatie en dit materiaal.

Ethias Services behoudt zich het recht voor om haar website en inhoud te wijzigen.

Ethias Services kan niet contractueel of op andere wijze aansprakelijk gesteld worden, om welke reden dan ook, voor eventuele schade als gevolg van de toegang, van het onjuist of oneigenlijk gebruik van het softwaresysteem of van het gebruik van deze website, behalve in geval van bedrog of fout van haar kant.

Deze website kan ook links bevatten naar andere websites die door derden gepubliceerd zijn of de mogelijkheid bieden om software te downloaden voor het gemak van de internetgebruiker. Ethias Services staat geenszins in voor de inhoud van deze websites, noch voor de toegang ertoe of voor de geldigheid van de link. Ethias Services kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze links of software.

Als we een veiligheidsrisico ontdekken, behouden we ons het recht voor om onze diensten op ieder ogenblik te onderbreken tot het risico uitgeschakeld is. Ethias Services is niet aansprakelijk voor computermisdrijven of -fraude door derden, ongeacht de schadelijke gevolgen, noch voor computervirussen of andere gevallen van overmacht.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Ethias Services gewijzigd worden. We raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

2. Uitgever

De verantwoordelijke uitgever van deze website is:

Ethias Services nv

Rue des Croisiers 24

4000 Luik

Tel. 04 220 31 31

Website: https://solutions.ethias.be

E-mail: ethiasservices@ethias.be

RPR Luik. BTW BE 0825.876.113

3. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de website en de inhoud en vorm ervan en betreffende de informatie, merken en logo’s op de website van Ethias Services behoren toe aan Ethias Services en aan de vennootschappen van de Ethias groep, of aan de derden die Ethias Services een licentie of een ander soortgelijk recht verleend hebben.

De toegang tot de website van Ethias Services houdt geenszins een overdracht van intellectuele rechten in.

Het is verboden om de website en de informatie erop geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te herpubliceren, te plaatsen, te downloaden of te verspreiden, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van Ethias Services of voor uw strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

4. Bescherming van het privéleven en de vertrouwelijkheid

Ethias Services verbindt zich ertoe om de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van deze gegevens na te leven, alsook alle Belgische wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen getroffen in overeenstemming met deze verordening. De verplichtingen van Ethias Services ter zake worden uitvoerig beschreven in het “Privacy-charter – Bescherming van de persoonsgegevens” dat u hier kan vinden.

5. Gebruik van cookies

Ethias Services behoudt zich het recht voor om cookies te gebruiken als u haar website bezoekt. Het enige doel van deze cookies is om u te identificeren bij latere bezoeken aan de website van Ethias Services, om uw voorkeuren op te slaan en om u gerichte reclame te sturen die is afgestemd op uw interesses.

Types van gebruikte cookies

Een cookie is een tekstbestandje dat in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Dankzij dit bestandje kan de website in kwestie uw navigatievoorkeuren onthouden.

We gebruiken twee types van cookies op de website https://solutions.ethias.be, met name:

– Cookies om uw navigatievoorkeuren te onthouden, zoals de taal waarin u onze website tijdens uw laatste bezoek hebt geraadpleegd. Dit eerste cookietype is slechts actief wanneer u de website https://solutions.ethias.be bezoekt en wordt onmiddellijk verwijderd bij het afsluiten van uw webbrowser. Dit is een zogenaamde “session cookie”.

– Cookies om de informatie over uw kenmerkende gegevens te onthouden voor gebruik tijdens een volgend bezoek aan onze website. Deze cookies zorgen onder meer voor een optimaal surfcomfort, zoals het vooraf invullen van gegevens in formulieren, en bieden de mogelijkheid om persoonlijke boodschappen en aanbiedingen weer te geven. Deze zogenaamde “permanente cookies” blijven op uw toestel tot ze verstrijken of tot ze worden geschrapt.

Hoe cookies uitschakelen?

Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige delen van de website https://solutions.ethias.be niet goed werken.

U kunt op ieder moment het opslaan van cookies op uw computer of mobiel apparaat uitschakelen door de privacyinstellingen van uw webbrowser te wijzigen. Hieronder vindt u de te volgen procedure voor de meest courante webbrowsers:

– Internet Explorer: selecteer “Browsegeschiedenis verwijderen” in het menu “Extra” en vink het vakje “Cookies” aan. Om deze instelling te automatiseren selecteert u “Internetopties” in het menu “Extra” en vinkt u het vakje “Browsegeschiedenis verwijderen bij afsluiten” (onder tabblad “Algemeen”) aan.

– Mozilla Firefox: selecteer “Recente geschiedenis wissen” in het menu “Extra” en vink het vakje “Cookies” aan. Om deze parameter te automatiseren klikt u in de menubalk op het menu “Extra” en activeert u de optie “Geschiedenis nooit onthouden” in het rolmenu onder “Privacy”.

– Google Chrome: selecteer “Instellingen”, vervolgens “Privacy”, en vink het vakje “Cookies en websitegegevens van derden blokkeren” aan.

– Safari: klik in het “Voorkeuren”-venster op het onderdeel “Privacy” en vink het vakje “Altijd” aan bij “Blokkeer cookies”.

Raadpleeg de help-rubriek van uw webbrowser voor bijkomende uitleg over het verwijderen van cookies.

Disclaimer

De aansprakelijkheid van Ethias Services beperkt zich tot de cookies uitgegeven door de website https://solutions.ethias.be en kan geenszins worden ingeroepen voor cookies die worden geplaatst door websites van derden.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtspraak

De toegang tot en het gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

De Belgische rechtbanken en hoven zijn exclusief bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de website, de inhoud of het gebruik ervan.

7. Buitengerechtelijke klachtenprocedures

Elke klacht met betrekking tot onze activiteiten kan worden gericht aan:

Ethias Services

rue des Croisiers 24, 4000 Luik

Fax: 04 220 39 65 – klachtenbeheer@ethias.be

Binnen de drie werkdagen zal u een ontvangstmelding van uw klacht ontvangen, behalve als u binnen deze termijn reeds een antwoord hebt gekregen. Ethias Services zal alles in het werk stellen om uw klacht te behandelen binnen een termijn van maximum één maand.

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om juridische stappen te ondernemen.