Go to content

Algemene gebruiksvoorwaarden van de dienst

1. Doel

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden is de voorwaarden en modaliteiten vast te leggen waaronder Ethias Services u op haar pagina solutions.ethias.be Diensten of Producten aanbiedt via haar netwerk van Partners.

2. Definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Klant: natuurlijke of rechtspersoon met woonplaats of maatschappelijke zetel in België, handelend in het kader van zijn beroepsactiviteit, die gebruik wil maken van de Dienstverlening op de pagina solutions.ethias.be of op deze pagina een Product wil aankopen.

Partner: natuurlijke of rechtspersoon die belast is met de uitvoering van de Dienst die of met de verkoop van het Product dat aangeboden wordt op de pagina solutions.ethias.be

Dienst: de dienstverlening die beschreven wordt op de pagina solutions.ethias.be

Product: het goed dat of de uitrusting die beschreven wordt op de pagina solutions.ethias.be

3. Rol van Ethias Services

De rol van Ethias Services bestaat erin u in contact te brengen met een dienstverlener, Partner van Ethias, die u de Dienst of het Product, beschreven op de pagina solutions.ethias.be, levert.

Ethias Services heeft geen mandaat om in naam van of voor rekening van de Partner een contract te aanvaarden, te onderhandelen of te wijzigen, of om de Partner op welke wijze dan ook te binden.

Elke aanvaarding en afsluiting van een contract met de klant vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Partner, die zich alle rechten hierover voorbehoudt. Ethias Services is geen partij in de contractuele relatie die door haar bemiddeling tussen de Klant en de Partner ontstaat.

4. Aansprakelijkheid

De partners van Ethias Services zijn verantwoordelijk voor hun tussenkomst.

In geen geval zijn de partners van Ethias Services onderaannemers van Ethias Services. Ethias Services is niet verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de prestaties, voor vertraging in de levering, voor defecten van of gebreken in het bestelde Product, voor de dienst na verkoop of de waarborgen van de Partners met betrekking tot de bestelde goederen of diensten. In dat geval kan de klant de aansprakelijkheid van de Partner rechtstreeks inroepen.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bij geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Luik bevoegd.

6. Ons contacteren

Als u vragen hebt over onze algemene gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via:

Ethias Services nv, rue des Croisiers 24  te 4000 Luik

ethiasservices@ethias.be

Laatste update: 19 mei 2022