Go to content

Bescherming van de persoonsgegevens

Ethias Services, verwerkingsverantwoordelijke, verzamelt uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en ondernemingsnummer om u per e-mail een voorofferte te sturen met betrekking tot de prestaties van Ethias Services, zoals die op het huidige platform “solutions.ethias.be” worden voorgesteld.

Ethias Services verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek.

Ethias Services bewaart uw persoonsgegevens enkel zolang ze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Nadat alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.

Zo zullen uw persoonsgegevens voor een periode van maximum 10 jaar na het einde van de prestatie worden bewaard..

 

In het kader van de bovenvermelde doeleinden kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan:

– medewerkers van Ethias Services;

– medewerkers van andere entiteiten van de Ethias-groep;

– onze onderaannemers, met name onze verschillende dienstverleners (IT of andere);

– aan de toezichthoudende autoriteiten en de Ombudsman van de Verzekeringen.

 

Je kunt inzage krijgen in je persoonsgegevens en ze laten verbeteren door een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een fotokopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart, te sturen naar:

 

Ethias Services

Data Protection Officer

Rue des Croisiers, 24

4000 Luik

dpo.ethias.services@ethias.be

In sommige zeer specifieke gevallen biedt de GDPR-verordening je de mogelijkheid om een beperking van de verwerking te vragen, een kopie van je gegevens te krijgen (recht op overdraagbaarheid) en de wissing ervan te vragen. Het recht om gegevens te wissen is echter niet absoluut

Iedere klacht kan tot slot worden gericht aan:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Persstraat 35

B1000 Brussel

commission@privacycommission.be

Tel.: +32 2 274 48 00

Internetsite: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be